VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

Kişisel veri sahibi’nin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve devamındaki maddeleri kapsamındaki haklarının kullandırılabilmesi adına Elor Holding A.Ş.  tarafından işbu Başvuru Formu hazırlanmıştır. 

 

  1. BAŞVURU YÖNTEMİ

 

KVKK’nın 13/1. maddesi uyarınca yapılacak başvurular yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimizin “Maslak Mah. Bilim Sok. No:5 Sun Plaza Kat:1 Sarıyer/İstanbul ” adresine yazılı olmak kaydıyla, bizzat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırılabilir. 

 

Elor Holding A.Ş.  ’e iletilmiş olan başvurulara istinaden cevaplarımız, işbu Başvuru Formundaki tercihinize göre KVKK’nın 13’üncü maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılmış olacaktır. KVKK 13/2. maddesi kapsamında, talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en fazla otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvurulara verilecek cevap süreleri, talebin içeriğine göre değişkenlik gösterebilir; ancak her halukarda başvurunun Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz günü aşmadan yazılı bir cevap verileceği tarafımızca taahhüt edilmektedir. Postada geçen süre söz konusu otuz güne dahil değildir. 

 

Başvuru yaparken lütfen, istenilen bilgi ve belgelerin tam olarak verilmesini sağlayınız; ancak bu yolla aydınlatıcı bir yanıt tarafmızca sağlanabilecek, aksi halde Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak incelemenin tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Tarafımızca istenen bilgi ve belgelerde eksiklik olması halinde, ilgili birimimiz konu ile detaylı bir şekilde ilgilenecek ve işbu başvuru formu sahibine gerekli açıklamaları yaparak eksik belgel ve bilgilerin tamamlanması adına çaba gösterecektir. Eksiklerin tamamlanması 30 günlük cevap süremize dahil olmayacak, eksikler giderildiği ( bilgi ve belgelerin tarafımıza ulaşması) anda süreci en kısa sürede yönetmek için Elor Holding A.Ş. olağan tüm çabayı gösterecektir.  Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için bekleme durumunda Elor Holding A.Ş. nin tüm yasal hakları saklıdır.

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

“Başvuru Sahibi”nin tanımlanabilmesi, Şirketimiz içerisinde gerekli inceleme, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz için ve yapmış olduğunuz başvurunuzun ve talebinizin niteliğine göre aşağıdaki  bilgilerin tarafımıza iletilmesi gereklidir.

 

Ad Soyad :

 

TC Kimlik Numarası :

 

Adres :

 

Cep Telefonu :

 

Elektronik Posta Adresi :

 

Şirketimizle olan ilişkiniz sona erdi mi? 

Evet     Hayır

Şirketimizle Olan İlişkiniz :

 

  • Müşteri  

  • İş Ortağı (Şirket ile ticari veya kurumsal bir ilişki içerisinde olan tüzel kişilerin gerçek kişi çalışanları, ortakları ve yetkilileri.)

  • Ziyaretçi

 

  • Diğer

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….……………… 

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………

 

  • Eski Çalışansa çalıştığı yıllar ve son çalıştığı bölüm:

 

  • Çalışan adayıysa iş başvurusu yaptığı tarih ve bölüm:  

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin istenmesinin nedeni; işbu Başvuru Formunun tatminkar değerlendirilebilmesi ve cevaplandırılabilmesidir; ayrıca sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuz sonuçlarının güvenli bir şekilde tarafınıza iletilebilmesi için de talep edilmektedir. İşbu Başvuru Formundaki bilgiler, başka amaçlarla veri işleme konusu yapılmamaktadır.

 

4. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ 

 

Aşağıda Kanunun 11. maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar sayılmıştır. Talebinizin içeriğine göre, Şirketimiz içerisinde bir inceleme ve değerlendirme yapılacak, sonuç olarak Kanunun 13/3. maddesi gereğince talebiniz cevaplanacaktır.

 

4.1. VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

 

Veri sahibi olarak, Kanun’un 11 ve 13. maddeleri gereğince bilgi sahibi olmak istediğiniz durum veya durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu işaretleyiniz.


 

 

TALEBİNİZ

 

GEREKEN BİLGİ/BELGE

 

SEÇİMİNİZ

1. Kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

2. Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

3. Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

6. Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

7. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.3

Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucun ne olduğunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

8. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.4

Bu talebiniz, kişisel bilgilerinizin yalnızca bir kısmına ilişkin ise bunların hangi veriler olduğunu ve bu talebinizin gerekçesini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte belirtiniz, bu hususlara ilişkin  tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

9. Elor Holding A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Bu talebinizin gerekçesini ve bilgi alma talebinize ilişkin durumun sonucunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

 

Bu talebinizin gerekçesini ve uğradığınızı düşündüğünüz zararı aşağıdaki boşlukta belirtiniz; bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere (Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararları) lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………


 

11. DİĞER

 

Başvurunuza ilişkin tabloda yer almayan başka bir husus var ise burada belirtip , bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.


 

 

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Form ile birlikte Noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini kanıtlayan belgelerin bir suretinin Şirketimize ulaştırılması gerekmektedir.

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini takiben derhal imha edilecektir.4

 

3 KVKK’nın 7/3 maddesi uyarınca, çıkacak yönetmelikle öngörülecek usul ve esaslar saklıdır.

4 KVKK’nın 7/3 maddesi uyarınca, çıkacak yönetmelikle öngörülecek usul ve esaslar saklıdır.

 

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2. maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

 

  1. VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI

 

Talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya içeriği gerekli kılıyorsa en geç otuz (30) gün içinde Kanuna uygun olarak cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu başvuru formundaki tercih ettiğiniz iletişim yoluna göre Kanun’un 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. 

 

Başvuruma ilişkin sonucun yukarıda bildirdiğim e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.


 

Başvuruma ilişkin sonucun yukarıda bildirdiğim  adresime posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.


 


 

Talepleriniz Şirketimiz tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecek ve tarafınıza bildirilecektir.

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurunun Kanun’un 13. maddesi uyarınca incelenerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru,  güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13. maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

Başvuru Sahibi

 

Ad Soyad

 

Başvuru Tarihi

 

İmza