top of page

ELOR HOLDİNG A.Ş.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

 1.  GENEL  AÇIKLAMALAR

 

İşbu Başvuru Formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. ve devamındaki maddeleri gereğince kişisel veri sahibi için tanınmış olan hakların kendisine kullandırılabilmesi için hazırlanmıştır.

 

 1. BAŞVURU YÖNTEMİ

 

Kanunun 13/1. maddesi kapsamında yapılacak başvuruların, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize ulaştırılması gerekmektedir. Buna göre işbu Formun gönderileceği adres, YUKARI DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. NO:27 ÜMRANİYE/İSTANBUL,dur. İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz adresine,  yazılı olmak kaydıyla, bizzat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırılabilir.

 

Şirketimize iletilmiş olan başvurular, Kanunun 13/2. maddesi gereğince, talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en fazla otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvurulara verilecek cevap süreleri, talebin içeriğine göre daha kısa veya daha uzun olabilir; ancak her halükarda başvurunun Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz günü aşmadan yazılı bir cevap verilmiş olacaktır; postada geçen süre söz konusu otuz güne dahil değildir. Cevaplarımız, işbu Başvuru Formundaki tercihinize göre ilgili Kanunun 13üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılmış olacaktır.

 

Cevabımızın aydınlatıcı ve tatminkar olabilmesi, bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza iletilmesine bağlıdır. Bu nedenle lütfen, istenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi verilmesini sağlayınız; aksi durumda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak incelemenin tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Şirketimizin işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilecek, bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Şirketimize iletilmesi talep edilecektir. Böylece bu bilgi ve belgelerin Şirketimize gereği gibi teslim edilmesine kadar, başvurunuzun cevaplanması süresi olan otuz gün duracaktır. Bu durumda Şirketimizin yasal hakları saklıdır. Başvurunuz üzerine tarafınıza iletilecek bilgilerin kişisel veri içermesi durumunda, Eğer başvurunuz kimliğinizin tam olarak tespitinin mümkün kılmayan e-posta internet formu doldurulması gibi bir yöntemle iletilmişse kişisel verinin gerçek veri sahibine  iletilmesinin sağlanması için kimlik kontrolü yapılması gerektiğinden bu durumda ilgili cevap gönderilmeden önce tarafınızdan kimliğinizi ispatlamanız talep edilecektir.

 

 1. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli inceleme, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin tarafımıza iletilmesi gereklidir.

 

 

Ad Soyad                                   :

 

TC Kimlik Numarası                    :

 

Adres                                       :

 

Cep Telefonu                            :

 

Elektronik Posta Adresi           :

 

Şirketimizle olan ilişkiniz sona erdi mi?

Evet                                         Hayır

 

Şirketimizle Olan İlişkiniz        :

 

 • Müşteri

 • İş Ortağı (Şirket ile ticari veya kurumsal bir ilişki içerisinde olan tüzel kişilerin gerçek kişi çalışanları, ortakları ve yetkilileri.)

 • Ziyaretçi

 • Diğer

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………

 

 • Eski Çalışansa çalıştığı yıllar ve son çalıştığı bölüm:

 • Çalışan adayıysa iş başvurusu yaptığı tarih ve bölüm:

 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin istenmesinin nedeni; işbu Başvuru Formunun tatminkar değerlendirilebilmesi ve cevaplandırılabilmesidir; ayrıca sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuz sonuçlarının güvenli bir şekilde tarafınıza iletilebilmesi için de talep edilmektedir. İşbu Başvuru Formundaki bilgiler, başka amaçlarla veri işleme konusu yapılmamaktadır.

 

4. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

 

Aşağıda Kanunun 11. maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar sayılmıştır. Talebinizin içeriğine göre, Şirketimiz içerisinde bir inceleme ve değerlendirme yapılacak, sonuç olarak Kanunun 13/3. maddesi gereğince talebiniz cevaplanacaktır.

 

4.1. VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

 

Veri sahibi olarak, Kanun’un 11 ve 13. maddeleri gereğince bilgi sahibi olmak istediğiniz durum veya durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Form ile birlikte Noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini kanıtlayan belgelerin bir suretinin Şirketimize ulaştırılması gerekmektedir.

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini takiben derhal imha edilecektir.4

 

3 KVKK’nın 7/3 maddesi uyarınca, çıkacak yönetmelikle öngörülecek usul ve esaslar saklıdır.

4 KVKK’nın 7/3 maddesi uyarınca, çıkacak yönetmelikle öngörülecek usul ve esaslar saklıdır.

 

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2. maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

 

 1. VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI

 

Talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya içeriği gerekli kılıyorsa en geç otuz (30) gün içinde Kanuna uygun olarak cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu başvuru formundaki tercih ettiğiniz iletişim yoluna göre Kanun’un 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

 

 

 

Talepleriniz Şirketimiz tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecek ve tarafınıza bildirilecektir.

 

 1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurunun Kanun’un 13. maddesi uyarınca incelenerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru,  güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13. maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

Başvuru Sahibi

 

Ad Soyad

 

Başvuru Tarihi

1.png
2.png
3.png
4.png
bottom of page